5 photos taken on this trip

OKC! Amarillo and Lubbock.Trip to Oklahoma City, United States on April 4th 2009 by Ana Herren