JiangJiang's profile

Travel

Trip by JiangJiang

Trip info

Nanning, People's Republic of China/ December 18th 2010

Go to Vietnam by train.