2 photos taken on this trip

april 2005.Trip to San Lucas, Mexico by Ana Herren