crai's profile

2 days trip

Trip by crai

Trip info

Ningbo, People's Republic of China/ May 2nd 2010 / 2 days

met Xian Hongmin and Jiang Zhenfei families. toured Qingyu Huiguan and Dongqian lake.