3 photos taken on this trip

April 2009.Trip to Amarillo, United States on April 7th 2009 by Ana Herren